Shawn Mendes X Mario Sorrenti X Calvin Klein

Shawn Mendes X Mario Sorrenti X Calvin Klein X YUP Magazine

Shawn Mendes X Mario Sorrenti X Calvin Klein X YUP Magazine

Shawn Mendes X Mario Sorrenti X Calvin Klein X YUP Magazine

Shawn Mendes X Mario Sorrenti X Calvin Klein X YUP Magazine

Shawn Mendes X Mario Sorrenti X Calvin Klein X YUP Magazine